Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่ากล้อง เช่าเลนส์ เช่าไฟแฟรช/LED

อุปกรณ์ถ่ายรูป และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้เช่า


เช่าอุปกรณ์ การ์ดความจำ

เช่าเลนส์ Wide

เช่าเลนส์ Telephoto

เช่า Flash&LED แฟรชหัวกล้อง

เช่าอุปกรณ์ Focusing Rail

เช่าอุปกรณ์ ขาตั้ง

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***