0

ขั้นตอนในการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ

รายละเอียดขั้นตอนการจอง และหลักประกันในการเช่า

For Foreigners: Click here to see how to rent for Non-Thai Nationals

ประเภทของการเช่า

  • ยืนยันที่อยู่ 1.บัตรประชาชน และ 2.เอกสารยืนยันที่อยู่* (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
  • ไม่ยืนยันที่อยู่ ใช้แค่บัตรประชาชน (วางประกัน 100%)
  • วางบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอื่นๆตัวจริง (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
  • นักเรียนนักศึกษา ต้องกำลังศึกษาอยู่ (วางประกัน แล้วแต่อุปกรณ์)
การวางหลักประกัน ตามมูลค่าอุปกรณ์
  • วางหลักประกันเป็นเงินสด
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  • วางสิ่งของค้ำประกัน
ประเภทของการเช่า 1. ยืนยันที่อยู่ 2. ไม่ยืนยันที่อยู่ 3. วางเอกสารตัวจริง 4. นักเรียน/นักศึกษา
มูลค่าหลักประกัน แล้วแต่อุปกรณ์ 100% แล้วแต่อุปกรณ์ แล้วแต่อุปกรณ์
แสดงบัตรประชาชน แสดง แสดง แสดง แสดง
เอกสารยืนยันที่อยู่ ใช้* ใช้* ใช้*
เอกสารอื่นๆ วางบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอื่นๆตัวจริง แสดงบัตรนักศึกษา
เอกสารยืนยันสถานะ**

สามารถดูราคาประกันของแต่ละอุปกรณ์ได้โดยป้อนวันยืม-คืน ในหน้าอุปกรณ์ที่ต้องการ และคลิกลิงค์เพื่อดูค่าประกัน

* เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ออกในนามของผู้เช่า (ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯ) หรือจดหมายสถานบันการเงินหรือหนังสือราชการอื่นๆ (เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ประกันชีวิต เอกสารกรมสรรพากร ฯ) ลงวันที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน
** เอกสารยืนยันสถานะนักเรียกนักศึกษา เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม หรือเอกสารแจ้งผลการเรียน หรือหนังสือยืนยันสถานะนักเรียน/นักศึกษา โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ