Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า Fujifilm อุปกรณ์ถ่ายภาพ

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป เช่าเลนส์ และอุปกรณ์จากฟูจิฟิลม์

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป Fujifilm

ให้เช่าเลนส์ Fujifilm

ให้เช่าไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Fujifilm

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป Fujifilm

ให้เช่าไมโครโฟน Fujifilm

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ Fujifilm

ให้เช่าแบตเตอรี่ Fujifilm

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***