Cart 0
กรุณาจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บเท่านั้น ไม่รับ Walk-In ครับ

ให้เช่า Panasonic อุปกรณ์ถ่ายภาพ

เช่ากล้องถ่ายรูป Mirrorless เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายรูป Panasonic

ให้เช่ากล้องถ่ายรูป Panasonic

ให้เช่าเลนส์ Panasonic

ให้เช่าไฟแฟรช และไฟต่อเนื่อง(Flash&LED) Panasonic

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายรูป Panasonic

ให้เช่าไมโครโฟน Panasonic

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอ Panasonic

ให้เช่าแบตเตอรี่ Panasonic

*** พิเศษ ยิ่งเช่านานยิ่งได้ส่วนลดมาก ระบบจะแสดงส่วนลดเมื่อคำนวนราคาค่าเช่า ***